Paperwork van Natural Care

Leveringsvoorwaarden, Disclaimer en  de Privacy

HOME

LEVERINGEN

DISCLAIMER

PRIVACY

+06-51337485

info@naturalcare.nl

Tom stoekenbroek

NATURAL CARE

Leveringsvoorwaarden

Natural Care bestaat uit de onderstaande zelfstandige onderdelen:

 

Stralingsoplossingen

 I-Doh

Ante Zero

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Natural Care zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen van Natural Care zijn vrijblijvend en Natural Care behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, echter uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Natural Care. Natural Care is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Natural Care dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten en onder voorbehoud van vergissingen en wijzigingen.

 

 

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen acht (8) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

3.3 Betaling kan geschieden per éénmalige machtiging tot afboeken van bank- of girorekening. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Natural Care.

 

3.4 Betaling kan ook geschieden via de betaalmethoden die aan de websites zijn verbonden en is dan voorruit-betaling op de levering.

 

3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Natural Care bent u een bedrag van vijftig Euro (€ 50,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Natural Care haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste twintig procent (20%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Natural Care om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

 

3.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Natural Care gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Natural Care.

 

Artikel 4. Levering

 

4.1 De door Natural Care opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

 

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Natural Care verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Natural Care geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

6.2 Natural Care garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Natural Care daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Natural Care de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen vijf (5) dagen na aflevering aan Natural Care te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval uitsluitend geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

7.4 Bij afname van producten van Stralingsoplossingen, heeft U het recht deze te retourneren binnen twee maanden. Retourzendingen worden door Natural Care uitsluitend geaccepteerd indien de producten onbeschadigd en compleet zijn. Na acceptatie door Natural Care wordt het gefactureerde bedrag van de apparatuur gerestitueerd met vermindering van 10% voor de gemaakte kosten. Zaken als metingen en servicecontracten worden niet gerestitueerd.

 

7.5 Bij afname van producten van i-Doh, via onze webshop, heeft U het recht deze te retourneren binnen een maand na factuurdatum. Retourzendingen worden door Natural Care geaccepteerd indien de producten onbeschadigd en compleet zijn. Na acceptatie door Natural Care wordt het gefactureerde bedrag van de apparatuur gerestitueerd. Andere kosten dan de apparatuurkosten, zoals verzendkosten e.d. worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

 

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Natural Care, dan wel tussen Natural Care en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Natural Care, is Natural Care niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Natural Care.

 

Artikel 9. Overmacht

 

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Natural Care ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Natural Care gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Natural Care kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Diversen

 

10.1 Indien u aan Natural Care schriftelijk opgave doet van een adres, is Natural Care gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Natural Care schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 

10.2 Wanneer door Natural Care gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Natural Care deze voorwaarden soepel toepast.

 

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Natural Care in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Natural Care vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

10.4 Natural Care is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

 

 

Disclaimer

Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als vervanging van het advies van eigen arts of specialist of enig informatie op of in een productverpakking of label.

 

De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Lees voor gebruik van op deze site gekochte producten de informatie van de fabrikant van de producten (op of in de verpakking of label) aandachtig door. Raadpleeg altijd uw eigen arts of specialist.

 

Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan en er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Noch Natural Care noch de auteurs stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

 

De producten van Natural Care hebben vrijwel voor iedereen effect (gezond en vitaal voelen, gezondheidsverbeteringen, preventief, gewichtsbeheersing, e.d.).

Wel kan het resultaat van persoon tot persoon verschillen.

Het eindresultaat is sterk afhankelijk van de gekozen producten en de wijze waarop u deze producten gebruikt.

 

De op deze site geplaatste artikelen en persberichten zijn meestal geschreven door derden. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze teksten.

 

Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden of gelinkt van of naar deze site.

 

Voor eventuele fouten op deze site, die ondanks een zo nauwkeurig mogelijke verwerking kunnen voorkomen, kan Natural Care niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Heeft U op- of aanmerkingen op deze site of enige site van Natural Care kunt U dat doorgeven aan Natural Care.

Privacy

Deze website wordt beheerd door Natural Care.

Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Natural Care persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Natural Care zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die Natural Care bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Doeleinden van gegevensverwerking

Natural Care verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

 

Gevoelige informatie

Natural Care tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Natural Care wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Natural Care instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

 

Cookies

Natural Care kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

 

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

 

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Natural Care

Indien u geen marketinginformatie van Natural Care wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via een online verzoek of per gewone post.

 

Natural Care

Dorpsstraat 67

5851AH  Afferden (L)

Nederland

 

 

 

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u deze indienen via het online vraagformulier of per gewone post:

 

Natural Care

Dorpsstraat 67

5851AH  Afferden (L)

Nederland

 

 

 

Wijzigingen Privacy Statement

Natural Care behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

 

 

©Natural Care 2016 | All Rights Reserved